નાણાં વિભાગના તા-૧૮-૦૧-૨૦૧૭ના ઠરાવ ક્રમાંક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાર્ટ-૨/ઝ.૧ થી ફીક્સ પગારમાં કરેલ પગાર વધારો રાજ્યની જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકના ફીક્સ પગારના વિધ્યા સહાયકોને લાગુ પાડવા બાબત તા.૯/૮/૨૦૧૭

પ્રાથમિક વિભાગ