બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક ( ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ ) શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા સીધી ભરતીના આચાર્યના પગાર ધોરણ બાબત તા.૩/૧૨/૨૦૦૯

પગાર/પગારપંચ