ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિમય-૧૯૭૪ ના વિનિમય ક્રમાંક:૨૦ (૩) ના અનુસંધાનમાં માધ્યમિક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળઓમાં શિખવતા વિષયોની ભરતી માટેના વધારાના વિષયો નક્કી કરવા બાબત.તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૭

શિક્ષણ વિનિયમ