ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળાઓના કર્મચારીઓના સાતમા પગારપંચ મુજબ ઓનલાઈન પગાર બાંધણી કરી પગાર ચકાસણી એકમ (પી.વી.યુ.) ગાંધીનગરને કેસો મોકલવા બાબત તા..૧૬/૪/૨૦૧૮

પગાર/પગારપંચ