સને ૨૦૧૮/૧૯ ના વર્ષ માં રાજ્ય તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે ઉપસી આવે તે માટે પ્રોત્સાહક ઈનામ આપવા બાબત

કમિશ્નર