સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોને ઝડપથી, સમય મર્યાદામાં અને સરળતાથી જાતિ પ્રમાણપત્રો અને ઉન્ન્ત વર્ગમાં ન હોવા બાબતના પ્રમાણપત્રો આપવા બાબત તા.૨૭/૪/૨૦૧૦

સમાજ્કલ્યાણ