નેત્રહિન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ પરીક્ષા માટેના કેન્દ્રોને માન્યતા આપવા બાબત તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૭

સીસીસી