પેન્શનના પ્રથમ ચુકવણુ સમયે પેન્શનરના છેલ્લા પગારના પ્રમાણપત્ર (LPC) ની ચકાસણી બાબત તા.૬/૭/૨૦૧૩

પેન્શન