સાતમા પગારપંચ મા પગાર બાન્ધણી ની માર્ગદર્શક સુચનાઓ PGR/102016/2/Pay Cell તા.૧૯/૮/૨૦૧૬

પગાર/પગારપંચ

જાન્યુઆરી અને જુલાઇ મા મળવાપાત્ર ઇજાફા ની સમજ માટે આ જાહેરનામા નો અભ્યાસ કરવો