ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો. તા.૨૧/૮/૨૦૧૮

પ્રાથમિક વિભાગ