રાજ્ય માં આવેલી ગુજરાતી માધ્યમ સિવાય ની કોઈ પણ બોર્ડ ની /કોઈ પણ માધ્યમ ની પ્રાથમિક શાળામાં ગુજરાતી ફરજીયાત અંગે

પ્રાથમિક વિભાગ