બોર્ડ તરફથી ધોરણ ૧૦/૧૨ ના આવેદનપત્ર દીઠ રૂ.૧૦ શાળાને ચુકવવા અંગે

પરીક્ષા