તબીબી સારવાર ખર્ચની મંજૂરી આપવા બાબતની દરખાસ્તમાં ખાનગી કંપની દ્વારા વીમા પેટે મંજુર થયેલ રકમ અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત.

તબીબી સારવાર