ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨ ની કલમ-૪૨ અને ૪૩ માં સુધારો થતા કાયદાના સુધારોનો અમલ કરવા બાબત

શિક્ષણ વિનિયમ