ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનયમ, વિનિયમ અને ગુજરાત પબ્લિક સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અધિનયમની જોગવાઈઓ બાબતે

પરીક્ષા વિનિયમ