બિન અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો(Unreserved Economically Weaker Sections) માટે ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમો તેમજ રાજ્ય સરકાર હેઠળની નિમણૂકો માટે ૧૦% જગાઓ અનામત રાખવા બાબત.

સમાજ્કલ્યાણ