ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧(વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ના વાર્ષિક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબત

પરિરૂપ