અંધ વિકલાંગ મન્દબુધ્ધીવાળી તથા બહેરી મૂંગી વ્યક્તિઓને ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમની બસોમાં પ્રવાસ ભાડા રાહત આપવાની યોજના.

સમાજ્કલ્યાણ