મા. અને ઉમા. શાળામાં નિમણુંક પામેલા સહાયક ને જુદી જુદી શાળાઓમાં બજાવેલ તુટક સેવાઓ૫ વર્ષની ગણતરી જોડી આપવા અંગે તા.10/10/2005

સહાયક સંવર્ગ