સહાયકોની જુદી જુદી શાળાની સેવાઓ સળંગ ગણવા અને પાંચ વર્ષ પુરા થયે જે-તે સંવર્ગમાં સમાવવા અંગે તા.28/9/2005

સહાયક સંવર્ગ