ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના વિનિયમો-૨૦૦૫માં ઉમેરો કરવા બાબત

પરીક્ષા વિનિયમ