રાજ્યની બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં નિમણૂંક પામતાં આચર્યોને ફાજલનું રક્ષણ આપવા બાબત તા.૯/૧૨/૧૯

ફાજલ

Leave a Reply